WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI I UMOWA LICENCYJNA THE CALLISTO PROTOCOL

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI I UMOWA LICENCYJNA THE CALLISTO PROTOCOL

Data wejścia w życie: 1 grudnia 2022

Niniejsze Warunki świadczenia usługi i Umowa licencyjna („Warunki” i „Umowa”), Zasady postępowania (https://sds.com/tcp-roc-pl) oraz nasza Polityka prywatności (dostępna na stronie https://sds.com/tcp-roc-pl) mają zastosowanie i regulują sposób korzystania przez Użytkownika z gry The Callisto Protocol, która składa się z oprogramowania gry wideo („Oprogramowanie gry”), powiązanych mediów, każdego oprogramowania związanego z trybem online gry wideo (podlegającym wszystkim dodatkowym warunkom mającym zastosowanie do takiego trybu online) i wszystkich kopii takiego oprogramowania (łącznie pod nazwą „Gra”), a także wszystkich materiałów drukowanych, instrukcji, wszelkiej dokumentacji internetowej lub elektronicznej stworzonej dla lub w związku z Grą oraz wszystkich kopii takich materiałów (łącznie „Dokumentacja”) opublikowanych przez firmę KRAFTON, Inc. („Firma”, „my”, „nasz”, „nam” lub inne wersje tych zaimków). Niniejsze Warunki mają również zastosowanie i regulują sposób korzystania przez Użytkownika z usług, które wspierają lub są powiązane z Grą („Usługi”).

„Użytkownik”, „Gracz” lub „Ty” oznacza każdą osobę, która korzysta z Gry, Dokumentacji lub Usług poprzez: (i) instalowanie, uzyskiwanie dostępu lub korzystanie z Oprogramowania gry, (ii) instalowanie, uzyskiwanie dostępu lub korzystanie z Gry, (iii) uzyskiwanie dostępu lub korzystanie z Dokumentacji albo Usług. Jeśli Użytkownik jest osobą nieletnią (tj. poniżej wieku, w którym na mocy obowiązujących przepisów może udzielać zgody) i chce korzystać z Gry, Dokumentacji lub Usług, musi uzyskać na to ważną zgodę rodziców lub opiekuna prawnego.

Jeśli Użytkownik ma konto KRAFTON („Konto”), które można znaleźć na stronie accounts.krafton.com, niniejsze Warunki współistnieją i nie zastępują Warunków mających zastosowanie do Konta Użytkownika („Warunki konta”). W zakresie, w jakim postanowienia niniejszych Warunków są sprzeczne z postanowieniami Warunków konta, charakter rozstrzygający mają niniejsze Warunki.

KLIKAJĄC „AKCEPTUJĘ”, UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA PRZESTRZEGANIE WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY ORAZ ZASAD POSTĘPOWANIA DOSTĘPNYCH NA STRONIE https://sds.com/tcp-roc-pl I NASZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI DOSTĘPNEJ NA STRONIE

https://sds.com/tcp-pp-pl.

NIE NALEŻY KLIKAĆ „AKCEPTUJĘ”, JEŚLI NIE WYRAŻA SIĘ ZGODY NA PRZESTRZEGANIE WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY ORAZ ZASAD POSTĘPOWANIA DOSTĘPNYCH NA STRONIE https://sds.com/tcp-roc-pl LUB NASZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI DOSTĘPNEJ NA STRONIE https://sds.com/tcp-pp-pl.

NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ARBITRAŻU PRZEDSTAWIONE W PONIŻSZEJ SEKCJI 11 I POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZRZECZENIA SIĘ PRAWA DO POZWU ZBIOROWEGO W SEKCJI 14 WYMAGAJĄ OD UŻYTKOWNIKA, POZA PRZYPADKAMI, GDZIE JEST TO ZABRONIONE PRZEZ PRAWO I W TAKIM ZAKRESIE, ROZWIĄZYWANIA WSZYSTKICH SPORÓW Z FIRMĄ LUB LICENCJODAWCAMI GRY NA DRODZE ARBITRAŻU INDYWIDUALNEGO. ARBITRAŻ INDYWIDUALNY OZNACZA, ŻE UŻYTKOWNIK NIE MA I ZRZEKA SIĘ PRAWA DO ROZSTRZYGANIA SWOICH ROSZCZEŃ PRZEZ SĘDZIEGO LUB ŁAWĘ PRZYSIĘGŁYCH A ZRZECZENIE SIĘ PRAWA DO POZWU ZBIOROWEGO OZNACZA, ŻE NIE MOŻE UCZESTNICZYĆ W POZWACH ZBIOROWYCH JAKO SKONSOLIDOWANE CIAŁO LUB REPREZENTOWAĆ WIĘKSZEJ ZBIOROWOŚCI.

ABY MÓC KORZYSTAĆ Z GRY, DOKUMENTACJI LUB USŁUG NA OKREŚLONYCH PLATFORMACH LUB URZĄDZENIACH (np. konsoli lub komputerze), UŻYTKOWNIK BĘDZIE MUSIAŁ TAKŻE ZAAKCEPTOWAĆ WSZYSTKIE ZASADY ZEWNĘTRZNYCH PLATFORM LUB URZĄDZEŃ, KTÓRE MAJĄ ZASTOSOWANIE DO GRY, DOKUMENTACJI LUB USŁUG I ICH PRZESTRZEGAĆ, W TYM MIĘDZY INNYMI WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI PLATFORMY STRONY TRZECIEJ ORAZ POLITYKĘ PRYWATNOŚCI. W ZAKRESIE, W JAKIM POSTANOWIENIA NINIEJSZYCH WARUNKÓW SĄ SPRZECZNE Z POSTANOWIENIAMI LUB POLITYKAMI PLATFORM STRON TRZECICH, CHARAKTER ROZSTRZYGAJĄCY MAJĄ NINIEJSZE WARUNKI.

1. Ograniczona licencja

2. Zmiany, aktualizacje i poprawki

3. Niedozwolone wykorzystanie

4. Uzyskiwanie dostępu do Gry i Usług

5. Własność

6. Treści tworzone przez Gracza

7. Oświadczenia

8. Ograniczenie odpowiedzialności, przejęcie odpowiedzialności

9. Okres i wypowiedzenie

10. Przeniesienie warunków

11. Rozpatrywanie skarg i rozwiązywanie sporów; Postanowienia dotyczące arbitrażu

12. Niewystarczalność odszkodowania

13. Prawo właściwe i spory

14. Zrzeczenie się prawa do pozwu zbiorowego

15. Informacja o prawach autorskich

16. Polityka zwrotu środków pieniężnych

17. Inne zasady

18. Różne

1. Ograniczona licencja

Z zastrzeżeniem umowy i zgodnie z niniejszymi Warunkami, Firma i, w stosownych przypadkach, jej licencjodawcy udzielają Użytkownikowi ograniczonego, niewyłącznego, odwołalnego, nieprzenoszalnego prawa bez możliwości udzielenia sublicencji do pobierania, instalowania i korzystania z jednej (1) kopii Gry na jednym (1) komputerze, konsoli lub podobnym urządzeniu znanym obecnie lub opracowanym w przyszłości („Urządzenie”) w danym momencie wyłącznie na własny użytek („Licencja”). Z zastrzeżeniem Sekcji 3(e) (zgoda na przeniesienie konta), Licencja jest nieprzenoszalna. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone na mocy niniejszej Licencji, są niniejszym zastrzeżone przez Firmę i, w stosownych przypadkach, przez jej licencjodawców. Gra jest licencjonowana, a nie sprzedawana. Niniejsza Licencja nie daje Użytkownikowi żadnego tytułu ani własności do Gry i nie należy jej interpretować jako sprzedaż lub przeniesienie jakiejkolwiek własności intelektualnej lub innych praw do Gry. Licencja zostanie wypowiedziana automatycznie, jeśli Użytkownik nie będzie przestrzegał niniejszych Warunków. W takim przypadku Użytkownik musi odinstalować wszystkie kopie Gry i całe Oprogramowanie gry. Użytkownik może również wypowiedzieć Licencję w dowolnym momencie, odinstalowując Oprogramowanie gry ze swoich Urządzeń (w tym wszystkie kopie archiwalne).

Z zastrzeżeniem umowy Użytkownika i zgodności z niniejszymi Warunkami oraz ograniczeń nałożonych przez odnośne platformy, z których Użytkownik uzyskuje dostęp do Gry, Firma i, w stosownych przypadkach, jej licencjodawcy udzielają Użytkownikowi ograniczonego, niewyłącznego, odwołalnego, nieprzenoszalnego prawa bez możliwości udzielania sublicencji do: (i) tworzenia materiałów wideo na żywo lub nagrywanych z rozgrywki wykorzystujących zasoby z Gry, takie jak obrazy, filmy, efekty dźwiękowe, nagrania i muzyka w grze („Wideo rozgrywki”) i (ii) rozpowszechnianie takich Wideo rozgrywki w witrynach, które pozwalają innym na oglądanie Wideo rozgrywki bez opłaty żadnego rodzaju. Aby uniknąć niejasności, Użytkownik nie może udzielać licencji ani sublicencji do Wideo rozgrywki nikomu innemu za opłatą lub do jakiegokolwiek użytku komercyjnego bez wcześniejszego uzyskania od nas pisemnego zatwierdzenia takiego działania. Użytkownik nie może załączyć w Wideo rozgrywki (ani w żadnym miejscu połączonym z pobliską stroną lub w tej samej stronie internetowej, co Wideo) żadnych treści, które są zabronione przez Firmę na mocy niniejszych Warunków lub Zasad postępowania. Każde z Wideo rozgrywki musi zawierać następujące wyraźne oświadczenie na początku Wideo lub transmisji strumieniowej na żywo z użyciem widocznej czcionki: „To wideo podlega Warunkom świadczenia usługi Gry i nie jest zatwierdzone ani sponsorowane przez KRAFTON, Inc. ani Striking Distance Studios, Inc.”. Możemy wypowiedzieć ograniczoną licencję przyznaną Użytkownikowi na tworzenie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób Wideo rozgrywki z dowolnego powodu (albo bez powodu) bez powiadomienia Użytkownika i ponoszenia względem niego odpowiedzialności.

2. Zmiany, aktualizacje i poprawki

a) Niniejsze Warunki można znaleźć w dowolnym momencie w oficjalnej witrynie internetowej Gry.

b) Firma może zmienić lub zaktualizować niniejsze Warunki według własnego uznania w dowolnym momencie w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami i regulacjami.

c) Istotne zmiany niniejszych Warunków zostaną przekazane Użytkownikowi w sposób wybrany przez Firmę według jej własnego uznania. Jeśli Użytkownik nie będzie chciał zaakceptować takich zmian niniejszych Warunków wprowadzonych w przyszłości lub nie będzie ich w stanie dłużej przestrzegać, może je wypowiedzieć zgodnie z poniższą Sekcją 9 (Okres i wypowiedzenie), co spowoduje, że w stosownych przypadkach, nie będzie mógł korzystać z Gry, Dokumentacji i Usług. Niemniej jednak Użytkownik jest odpowiedzialny za regularne odwiedzanie tej witryny internetowej w celu sprawdzania, czy nie pojawiły się zmiany. Kontynuowanie korzystania z Gry, Dokumentacji lub Usług po opublikowaniu przez nas zaktualizowanych Warunków oznacza wyrażenie zgody na zmiany i aktualizacje niniejszych Warunków.

d) Firma może udostępniać aktualizacje, poprawki i inne modyfikacje do Gry, które muszą zostać zainstalowane, aby Użytkownik mógł kontynuować komfortowe prowadzenie rozgrywki lub aby w ogóle był w stanie dalej korzystać z Gry. Firma może, w stosownych przypadkach, zdalnie aktualizować, poprawiać lub modyfikować Grę i uzyskiwać dostęp do Oprogramowania gry znajdującego się na komputerze Użytkownika w tym celu, a Użytkownik niniejszym udziela Firmie prawa do wdrażania i stosowania takich poprawek, aktualizacji i modyfikacji. Wszystkie postanowienia niniejszych Warunków, które odnoszą się do Gry, obejmują również wszystkie takie poprawki, aktualizacje i modyfikacje.

e) Firma może ulepszyć, zmienić lub zakończyć Grę, Oprogramowanie gry, Dokumentację lub Usługi albo może przestać je oferować bez powiadomienia Użytkownika.

3. Niedozwolone wykorzystanie

Firma udostępnia Użytkownikom Grę, Dokumentację i Usługi wyłącznie do celów osobistych, niekomercyjnych i rozrywkowych w zakresie określonym w niniejszych Warunkach. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać niniejszych Warunków. Naruszenie któregokolwiek z niniejszych Warunków może skutkować czasowym lub stałym zawieszeniem Konta Użytkownika utworzonego u nas w związku z Grą, Dokumentacją i Usługami, w stosownych przypadkach, albo dostępu do Gry, Dokumentacji lub Usług. Naruszenie jakiejkolwiek części niniejszych Warunków może, w pewnych okolicznościach, wymagać zbadania przez Firmę (choć Firma nie jest zobowiązana do robienia tego ani do monitorowania dostępu do lub korzystania z Gry, Dokumentacji lub Usług) zgodnie z niniejszymi Warunkami. Użytkownik zgadza się korzystać z Gry, Dokumentacji i Usług lub dowolnej ich części tylko w sposób zgodny z niniejszymi Warunkami i NIE BĘDZIE ANI NIE BĘDZIE PRÓBOWAŁ:

a) Bez pisemnego pozwolenia Firmy używać, reklamować lub wykorzystywać w jakikolwiek sposób Gry, Dokumentacji lub Usług (w całości lub części) w celach nieosobistych, komercyjnych.

b) Używać Gry, Dokumentacji lub Usług w połączeniu z nieautoryzowanym oprogramowaniem, usługami lub Urządzeniami. Takie użycie może być niezgodne z prawem, unieważniać gwarancję i stanowi naruszenie postanowień niniejszych Warunków.

c) Bez oddzielnej, dodatkowej licencji udzielonej przez Firmę korzystać z Gry lub zezwalać na korzystanie z Gry na więcej niż jednym Urządzeniu.

d) Korzystać z Gry lub zezwalać na korzystanie z Gry w sieci, w porozumieniu z wieloma użytkownikami lub w porozumieniu o dostępie zdalnym, w tym dowolnym użyciu przez Internet, z wyjątkiem przypadków, w których jest to dozwolone przez normalne działanie Gry (zgodnie z jej przeznaczeniem) lub wyraźnie dozwolone przez Firmę na piśmie.

e) Sporządzać kopii Gry, Dokumentacji lub Usług (w całości lub części).

f) Sprzedawać, wypożyczać, dzierżawić, licencjonować, rozpowszechniać, przesyłać na dowolny serwer internetowy lub stronę internetową ani w inny sposób przenosić żadnej części Gry, Dokumentacji lub Usług, ani jakichkolwiek kopii bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Firmy, której uzyskanie może wymagać uiszczenia opłaty (za Konto i oddzielnie za jakiekolwiek zasoby cyfrowe) lub próbować uzyskać dostępu albo wyszukiwać Gry, Dokumentacji lub Usługi, a także pobierać treści za pomocą dowolnej wyszukiwarki, oprogramowania, narzędzia, pośrednika, urządzenia albo mechanizmu (w tym przeszukiwarek, botów, narzędzi do eksploracji danych itp.) innych niż oprogramowanie zapewniane przez Firmę lub ogólnodostępne przeglądarki stron trzecich.

g) Stosować technik inżynierii wstecznej, odtwarzać kodu źródłowego, modyfikować, dekompilować, demontować lub tworzyć dzieł pochodnych z Gry, Dokumentacji lub Usług (w całości lub w części) ani naruszać żadnego patentu, znaku towarowego, prawa autorskiego lub innych praw własności, z wyjątkiem przypadków, w których obowiązujące prawo wyraźnie na to zezwala. W takim przypadku wszelkie zgodne z prawem modyfikacje, adaptacje, ulepszenia itd. oraz wszelkie prawa autorskie do nich uznaje się za przyznane, należące, nadane i będące wyłączną własnością Firmy i, w stosownych przypadkach, jej licencjodawców (w przypadku każdego utworzenia), a wszystkie autorskie prawa osobiste (obejmujące prawo do bycia uznawanym za autora dzieła i prawo do sprzeciwienia się naruszenia więzi z utworem) do nich uznaje się za uchylone (co oznacza, że Użytkownik nie może egzekwować swoich autorskich praw osobistych).

h) Usuwać, wyłączać, unikać, pogarszać, dekodować lub obchodzić żadnych zabezpieczeń lub środków technicznych kontrolujących dostęp do Gry, Dokumentacji lub Usług ani podejmować prób badania, skanowania lub testowania luk w zabezpieczeniach któregokolwiek z systemów Firmy albo sieci, ani naruszać żadnego ze środków służących uwierzytelnianiu.

i) Przesyłać, modyfikować, udostępniać, wyświetlać lub publikować jakichkolwiek informacji zawierających wirusy lub inny kod komputerowy, pliki albo programy zaprojektowane do zakłócania, niszczenia lub ograniczenia funkcjonalności dowolnego zasobu Urządzeń.

j) Usuwać, modyfikować, niszczyć lub obchodzić jakichkolwiek informacji o własności lub etykiet zawartych na lub w Grze, Dokumentacji lub Usługach.

k) Eksportować lub reeksportować Gry albo Usług lub dowolnej kopii albo adaptacji Gry, Dokumentacji lub Usług z naruszeniem obowiązujących przepisów lub regulacji.

l) Tworzyć danych lub programów wykonywalnych, które naśladują dane lub funkcje w Grze, Dokumentacji lub Usługach.

m) Kraść lub publikować informacji należących do innych (w tym między innymi danych osobowych, danych nieosobowych i informacji dotyczących płatności) bez wymaganej zgody lub licencji.

n) Podawać się za jakąkolwiek inną osobę, w tym za przedstawiciela Firmy, nasze podmioty stowarzyszone, licencjodawców, wyznaczonych partnerów, wyznaczonych przedstawicieli lub pracowników Firmy.

o) Szkodzić dobremu imieniu Firmy, podmiotów stowarzyszonych, dostawców usług, licencjodawców albo dobremu imieniu Gry, Dokumentacji lub Usług.

p) Publikować, zamieszczać łączy, reklamować, promować ani przesyłać w dowolnej formie w jakimkolwiek medium niczego, co jest związane z Grą, Dokumentacją lub Usługami i jest niezgodne z prawem, narusza prywatność, grozi, jest szkodliwe, obraźliwe, bluźniercze, napastliwe, niedozwolone, pogardliwe, zniesławiające, wulgarne, seksualnie sugestywne, pornograficzne, pedofilskie, oszczercze, obsceniczne, nienawistne lub obraźliwe pod względem rasowym lub etnicznym albo jest związane z praniem brudnych pieniędzy czy hazardem lub zachęca do takich zachowań, ani przesyłać, modyfikować, udostępniać, wyświetlać lub publikować żadnej informacji, która jest szkodliwa dla osób nieletnich.

q) Czerpać korzyści poprzez wykorzystywanie, oszukiwanie lub wprowadzanie Firmy albo innych osób w błąd w jakikolwiek sposób (jak zostało to określone według naszego uznania).

r) Korzystać z Gry, Dokumentacji lub Usług (w całości lub części) w sposób, który jest związany z niezgodną z prawem działalnością lub jakimkolwiek działaniem, które negatywnie wpływa na zapewnianie albo obsługiwanie Gry, Dokumentacji lub Usług.

s) Wykorzystywać błędów i usterek wykrytych podczas grania w Grę lub korzystania z Dokumentacji albo Usług.

t) Naruszać jakiegokolwiek obowiązującego prawa, zasady lub regulacji w związku z dostępem Użytkownika do Gry, Dokumentacji lub Usług albo korzystania z nich.

u) Uzyskiwać dostępu lub korzystać z Gry, Dokumentacji lub Usług w każdym celu, który wykracza poza zamierzone użycie Gry, Dokumentacji lub Usług (według wyłącznego osądu Firmy), w tym manipulować lub wykorzystywać niepublicznych obszarów Gry, Dokumentacji lub Usług, systemów komputerowych Firmy lub ich dostawców albo technicznych systemów dostarczania Firmy i jej dostawców.

v) Wykorzystywać, opracowywać, reklamować, handlować lub rozpowszechniać jakiegokolwiek nieautoryzowanego programu, w tym programu, który przechwytuje komunikację w Grze pomiędzy grą a serwerem gry lub pomiędzy Usługą a jej serwerem, jakiegokolwiek nieautoryzowanego programu strony trzeciej lub Urządzeń, które mogą wpływać na Grę lub normalną rozgrywkę w grze lub dostęp do Usług (w tym między innymi hacków, cheatów, programów pomocniczych, botów, skryptów, trainerów, programów automatyzujących, myszy automatycznych lub myszy z makrami, programów, które gromadzą lub modyfikują dane gry poprzez odczytywanie pamięci gry, itp.).

w) Wyrażać się w sposób pozbawiony szacunku lub używać obraźliwych słów, symboli lub innej komunikacji (określonych przez kontekst i według własnego uznania Firmy) w stosunku do innych ze względu na ich rasę, płeć, narodowość itp.

x) Tworzyć pseudonimów, które są obraźliwe lub przywołują negatywne skojarzenia.

y) Manipulować wynikami Gry w nieuczciwy sposób ani uzyskiwać dostępu lub korzystać z Gry lub Usług w sposób, który skutkuje nieuczciwymi korzyściami lub przeszkodami dla innych graczy, w tym samego siebie.

z) Używać Konta kogoś innego (lub konta z dowolnej innej platformy) w celu uzyskania dostępu do Gry, Dokumentacji lub Usług.

aa) Korzystać z proxowania adresu IP lub innych metod maskowania lokalizacji Urządzenia, żeby obejść restrykcje geograficzne w związku z korzystaniem z Gry, Dokumentacji i Usług albo do dowolnego innego celu lub w sposób, który narusza niniejsze Warunki.

ab) Używać, wyświetlać, odzwierciedlać, wstawiać bez naszej wyraźnej pisemnej zgody Gry, Usług albo dowolnego pojedynczego elementu w Grze, Dokumentacji lub Usługach ani żadnego znaku towarowego, logo lub innych informacji o własności Firmy, naszych podmiotów stowarzyszonych, dostawców usług lub licencjodawców.

ac) Zachęcać innych osób lub umożliwiać im wykonywania powyższych czynności.

Wszelkie działania, które nie zostały zdefiniowane w niniejszych Warunkach, a które negatywnie wpływają na udostępnianie Gry, Dokumentacji lub Usług albo negatywnie wpływają na innych graczy, mogą skutkować ostrzeżeniem i nałożeniem kary, w tym wypowiedzeniem Licencji udzielonej na mocy niniejszych Warunków.

Ponadto Użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich informacji dotyczących bezpieczeństwa, instrukcji zabezpieczeń, wymaganych aktualizacji oraz wszelkich innych powiadomień podawanych w oficjalnej witrynie Gry, w instrukcjach Gry lub w inny sposób powiązanych z Grą, Dokumentacją lub Usługami.

4. Uzyskiwanie dostępu do Gry i Usług

Dostępność Gry, Dokumentacji lub Usług może zależeć od wyłączenia ich przez Firmę, w całości lub części, na dowolny okres uznany przez Firmę za odpowiedni do umożliwienia aktualizacji i konserwacji technicznej Usługi, Dokumentacji lub Gry albo dla każdego działania, które Firma określa według własnego uznania. Dostępność Gry, Dokumentacji lub Usług może również zależeć od lokalizacji geograficznej Użytkownika. Firma może, według własnego uznania, wprowadzić zmiany do Gry, Dokumentacji lub Usług lub ograniczyć dostęp (w tym anulować, wypowiedzieć, zmodyfikować lub zawiesić Konto użytkownika lub Licencję) wszystkim lub określonym Użytkownikom bez powiadomienia.

5. Własność

Licencja nie nadaje Użytkownikowi żadnego tytułu lub własności w Grze, w tym do dowolnego przedmiotu w grze, Dokumentacji lub Usług, i nie należy jej interpretować jako sprzedaż jakichkolwiek praw w Grze, Dokumentacji lub Usługach.

Użytkownik zgadza się i potwierdza, że wszystkie prawa, tytuły i udziały, w tym prawa własności intelektualnej w Grze, Dokumentacji lub Usługach oraz z nimi związane, a także wszystkie ich kopie (w tym między innymi wszelkie dzieła pochodne, tytuły, kod komputerowy, motywy, przedmioty, postacie, nazwy postaci, opowiadania, dialogi, powiedzonka, lokalizacje, koncepcje, dzieła sztuki, grafika, animacja, dźwięki, kompozycje muzyczne, efekty audiowizualne, tekst, komunikaty wyświetlane na ekranie, metody działania, autorskie prawa osobiste, „aplety” włączone do Gry oraz wszelka powiązana dokumentacja) („Własność intelektualna Gry”) są własnością Firmy lub, w stosownych przypadkach, jej licencjodawców. Firma nie zapewnia Użytkownikowi żadnych udziałów we Własności intelektualnej Gry i w związku z tym Użytkownik zgadza się, że nie żąda i nie będzie żądać żadnych praw własności do Własności intelektualnej Gry. Poza przypadkami wyraźnie zatwierdzonymi przez nas na piśmie, Użytkownikowi nie wolno tworzyć dzieł opartych na Własności intelektualnej Gry ani modyfikować, rozpowszechniać lub przekazywać Własności intelektualnej Gry. Jeśli Użytkownik nie będzie przestrzegał wymagań przedstawionych w tej sekcji, będziemy posiadać wszelkie prawa, tytuły i udziały we wszystkich dziełach stworzonych, zaadaptowanych, rozpowszechnianych lub przekazywanych poprzez Grę, Dokumentację i/lub Usługi albo opcjonalnie posiadać do nich nieograniczoną licencję.

6. Treści tworzone przez Gracza

1) Firma lub, w stosownych przypadkach, jej licencjodawcy posiadają wszystkie prawa, tytuły i udziały, w tym wszystkie prawa własności intelektualnej w i do każdej treści, którą Użytkownik prześle do Firmy poprzez Grę lub Usługi („Treści tworzone przez Gracza”). W zakresie, w jakim pełny tytuł, prawa lub udziały do Treści tworzonych przez Gracza nie zostaną automatycznie nadane Firmie lub, w stosownych przypadkach, jej licencjodawcom z dowolnego powodu (na przykład w miejscu zamieszkania Użytkownika mogą obowiązywać określone prawa, które wpływają na automatyczne nadawanie tych praw Firmie i jej licencjodawcom), Użytkownik niniejszym zgodnie z prawem przenosi, przypisuje i przekazuje wszystkie prawa, tytuły i udziały (w tym wszystkie prawa własności intelektualnej) Firmie w Treściach tworzonych przez Gracza. Jeśli prawa, tytuły lub udziały w i do Treści tworzonych przez Gracza nie mogą zgodnie z prawem zostać przypisane, przeniesione lub przekazane Firmie, w całości lub w części, Użytkownik przyznaje Firmie bezpłatne, wieczne, obowiązujące na całym świecie, nieodwołalne, przenoszalne prawo z możliwością udzielenie sublicencji do Treści tworzonych przez Gracza (w tym do modyfikowania, adaptowania, używania, reprodukowania, licencjonowania, publikowania, prezentowania, wykonywania, sprzedawania, tłumaczenia, tworzenia dzieł pochodnych i rozpowszechniania dowolnych Treści tworzonych przez Gracza) w dowolnym celu, komercyjnym lub innym, w dowolnym formacie istniejącym obecnie lub w przyszłości. Użytkownik zrzeka się również wszelkich praw do roszczeń, że jakiekolwiek wykorzystanie przez Firmę lub jej licencjodawców Treści tworzonych przez Gracza narusza jakiekolwiek prawo Użytkownika, w tym między innymi autorskie prawa osobiste, prawa do zachowania prywatności, prawa do reklamy, prawa własności lub inne prawa i/lub prawa do roszczeń do materiału lub pomysłów w nich przedstawionych.

Firma lub, w stosownych przypadkach, jej licencjodawcy mają prawa własności oraz prawa własności intelektualnej do Gry, Dokumentacji i Usług.

- Wszystkie Treści tworzone przez Gracza muszą uznawać i prezentować odpowiednie prawa autorskie i znaki towarowe. Korzystanie z własności intelektualnej stron trzecich bez odpowiedniej licencji lub pozwolenia jest niedozwolone.

- W żadnej Treści tworzonej przez Gracza nie mogą się znajdować inne źródła ani reklamy (ani linki prowadzące do nich) zawierające jakiekolwiek hacki, programy wykorzystujące luki, praktyki znane jako „farming wirtualnej waluty”, niezgodne z prawem działania, treści, które mogłyby zakłócić globalny rating Gry, jeśli dotyczy, lub jakiekolwiek nieodpowiednie treści określone przez Firmę.

- Firma nie zobowiązuje się do monitorowania ani nadzorowania Treści tworzonych przez Gracza. Jednakże mogą wystąpić sytuacje, w których Firma będzie musiała monitorować, zbadać, edytować, zablokować lub usunąć Treści tworzone przez Gracza, w całości lub części, wysłane przez lub pojawiające się w Grze lub w Usługach (na przykład, jeśli Firma uzna, że Treści tworzone przez Gracza mogą naruszyć niniejsze Warunki lub w inny sposób spowodować szkodę, albo jest to wymagane od nas na mocy obowiązującego prawa).

Tworząc Treści tworzone przez Gracza Użytkownik wyraża zgodę na niniejsze Warunki, Zasady postępowania i Politykę prywatności Firmy. Ponadto Użytkownik zgadza się zwolnić Firmę z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia prawne lub opłaty powstałe w związku z jego Treściami tworzonymi przez Gracza.

Gra jest chroniona prawem autorskim Stanów Zjednoczonych, międzynarodowymi traktatami i konwencjami dotyczącymi praw autorskich, prawem zwyczajowym i amerykańskimi przepisami dotyczącymi znaków towarowych oraz innymi odnośnymi przepisami. Wszelkie prawa są zastrzeżone na całym świecie. Gra zawiera określone materiały licencjonowane przez Firmę od innych, a Firma i, w stosownych przypadkach, jej licencjodawcy mogą chronić swoje prawa w przypadku jakiegokolwiek naruszenia niniejszych Warunków.

2) Firma i, w stosownych przypadkach, jej licencjodawcy posiadają prawa własności, prawa licencyjne i wszelkie inne prawa do wszystkich treści związanych z Grą. Użytkownik ma ograniczone prawo do korzystania z danych w grze (przedmiotów, skórek itp.) lub podobnych treści w Grze wyłącznie zgodnie z Warunkami i Zasadami Postępowania. Jednakże Użytkownik nie posiada praw autorskich ani innych praw do danych posiadanych w grze. Użytkownik nie może przenosić, sprzedawać, przekazywać w postaci darowizny ani podejmować prób wymiany własności wirtualnej poza Grą, chyba że uzyska na to pisemną zgodę Firmy.

7.Oświadczenia

Z zastrzeżeniem postanowień poniższej Sekcji 8 (Ograniczenie odpowiedzialności, przejęcie odpowiedzialności) Firma i, w stosownych przypadkach, jej licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za:

a) jakiekolwiek przerwy w dostarczaniu Gry lub Usług, korzystanie z Gry, Dokumentacji lub Usług ani za zamknięcie Konta lub odpowiedniej platformy konta w wyniku działań lub z winy Użytkownika lub nieprawidłowego działania Urządzenia Użytkownika (w stosownych przypadkach),

b) wszelkie działania dostawcy usług telekomunikacyjnych skutkujące zaprzestaniem lub brakiem świadczenia usług telekomunikacyjnych,

c) wszelkie nieuniknione przyczyny, które spowodowały awarię Gry lub Usług, takie jak: konserwacja, wymiana, regularne kontrole, budowa itp., chyba że było to umyślne lub rażące zaniedbanie ze strony Firmy,

d) wszelkie problemy spowodowane przez Urządzenie Użytkownika lub problemy związane ze środowiskiem sieciowym,

e) informacje, dane, fakty, wiarygodność, dokładność, jakość itp. jakichkolwiek treści opublikowanych lub przekazanych przez Użytkownika lub stronę trzecią w Grze lub Usługach albo w oficjalnej witrynie internetowej Firmy lub Gry,

f) interakcje Użytkownika z innymi Użytkownikami lub stronami trzecimi podczas korzystania z Gry, Dokumentacji lub Usług (możemy, według naszego wyłącznego uznania, podjąć próbę mediacji w sporach między Użytkownikami, ale nie jesteśmy zobowiązani do zaangażowania się ani nie ponosimy odpowiedzialności w jakikolwiek sposób w przypadku takich sporów),

g) nic, co jest odpowiedzialnością strony trzeciej (chyba że podlega ona kierownictwu i kontroli Firmy),

h) żadną stratę związaną z wyborem lub korzystaniem z Gry, Dokumentacji lub Usług, a zwłaszcza jeśli Użytkownikowi nie uda się osiągnąć spodziewanych rezultatów w Grze,

i) jakąkolwiek utratę przez Użytkownika posiadanych zasobów w Grze (takich jak przedmioty w Grze lub zawartość możliwa do pobrania),

j) okoliczności, w przypadku zaistnienia których Firma ograniczy Użytkownikom możliwość korzystania z Gry lub Usług zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa albo zasadami rządowymi.

Z zastrzeżeniem postanowień poniższej Sekcji 8 (Ograniczenie odpowiedzialności, przejęcie odpowiedzialności) Firma i, w stosownych przypadkach, jej licencjodawcy nie składają żadnych obietnic dotyczących korzystania przez Użytkownika z Gry, Dokumentacji i Usług. Gra, Dokumentacja i Usługi są udostępniane „takie, jakie są” i „takie, jakie są dostępne” bez gwarancji jakiegokolwiek rodzaju (w tym dorozumianej gwarancji przydatności handlowej, nienaruszalności, możliwości niezakłóconego użytkowania lub przydatności do określonego celu ani żadnych gwarancji wynikających z przebiegu użytkowania, postępowania lub wymiany handlowej) w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo. Użytkownik uznaje, że korzystanie z Gry, Dokumentacji lub Usług odbywa się na jego wyłączne ryzyko. Firma i, w stosownych przypadkach, jej licencjodawcy nie składają żadnych obietnic w zakresie zapewniania ciągłego, wolnego od błędów, bezpiecznego lub wolnego od wirusów działania Gry, Dokumentacji, Usług lub Konta użytkownika.

Należy pamiętać, że niektóre jurysdykcje nie zezwalają na powyższe ograniczenia gwarancji, zatem mogą one nie obowiązywać niektórych Użytkowników.

Gra lub Usługi mogą umożliwiać dostęp do witryn lub usług stron trzecich, a my zapewniamy dostęp wyłącznie dla wygody Użytkownika i nie ponosimy odpowiedzialności za żadne treści, produkty lub usługi dostępne poprzez takie witryny lub zasoby. Użytkownik uznaje wyłączną odpowiedzialność za i bierze na siebie wszelkie ryzyko wynikające z korzystania z takich witryn internetowych lub usług stron trzecich.

8. Ograniczenie odpowiedzialności, przejęcie odpowiedzialności

Firma, jej podmioty stowarzyszone i zależne oraz, w stosownych przypadkach, jej licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za żadną szkodę lub stratę wyrządzoną Użytkownikowi, jeśli taka szkoda lub strata nie mogła być racjonalnie przewidziana przez Użytkownika lub Firmę, gdy Użytkownik korzysta z Gry, Dokumentacji lub Usług, obejmuje to również sytuacje, gdy szkoda lub strata wynikają z naruszenia przez nas niniejszych Warunków.

Gra, Dokumentacja lub Usługi mogą zostać zmienione lub czasowo zawieszone bez powiadomienia z dowolnego powodu, w tym gdy zadecydujemy o zakończeniu Gry, Dokumentacji lub Usługi (w całości lub części), w przypadku awarii systemu, konserwacji lub naprawy albo z powodów leżących poza racjonalną kontrolą Firmy. Poza wyjątkami przedstawionymi w innych postanowieniach niniejszych Warunków my oraz nasze podmioty stowarzyszone i zależne nie ponosimy odpowiedzialności wobec Użytkownika ani żadnej innej osoby w przypadku, gdy cała Gra, Dokumentacja lub Usługi albo ich część jest niedostępna, zostanie wycofana, zmodyfikowana lub zmieniona w jakikolwiek sposób.

Firma, jej podmioty stowarzyszone, zależne i, w stosownych przypadkach, jej albo ich licencjodawcy nie przyjmują odpowiedzialności za:

a) Jakąkolwiek szkodę lub stratę wyrządzoną Użytkownikowi, jeśli nie zaakceptuje on niniejszych Warunków jako konsument.

b) Jakąkolwiek awarię, zawieszenie i/lub utratę dostępu do Gry, Dokumentacji lub Usług albo dowolnej treści w związku z wystąpieniem lub w wyniku zdarzenia siły wyższej. W niniejszych Warunkach termin zdarzenie „siły wyższej” obejmuje między innymi: strajk, lokaut lub inny spór przemysłowy, katastrofę nuklearną, klęskę żywiołową, wojnę, działalność terrorystyczną, zamieszki, niepokoje społeczne, celowe uszkodzenie, wypełnianie prawa, zarządzenia, regulacji lub poleceń władz, wypadek lub awarię w fabryce albo awarię maszyn, pożar, powódź, burzę, niedotrzymanie zobowiązań przez dostawców oraz zdarzenia poza racjonalną kontrolą i inne działania, wydarzenia, zaniechania lub wypadki.

c) Wszelkie roszczenia wnoszone wobec Użytkownika przez strony trzecie za wyjątkiem sytuacji określonych w niniejszych Warunkach.

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO FIRMA, JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE, ZALEŻNE I, W STOSOWNYCH PRZYPADKACH, JEJ LUB ICH LICENCJODAWCY NIE PONOSZĄ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA: (i) JAKĄKOLWIEK UTRATĘ ZYSKÓW, (ii) JAKĄKOLWIEK UTRATĘ WYNAGRODZENIA, (iii) JAKĄKOLWIEK UTRATĘ OSZCZĘDNOŚCI, (iv) JAKĄKOLWIEK UTRATĘ DANYCH LUB ICH UJAWNIENIE, (v) JAKIEKOLWIEK NIEBEZPOŚREDNIE, UBOCZNE, WYNIKOWE, SZCZEGÓLNE, DOMNIEMANE SZKODY LUB ODSZKODOWANIA Z NAWIĄZKĄ WYNIKAJĄCE Z LUB W ZWIĄZKU Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI, GRĄ, DOKUMENTACJĄ LUB USŁUGAMI, NAWET W PRZYPADKU NASZEJ WINY, WYKROCZENIA (W TYM ZANIEDBANIA), OBIEKTYWNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI, NARUSZENIA UMOWY, NARUSZENIA GWARANCJI I W INNYCH PRZYPADKACH, NAWET JEŚLI ZOSTALIŚMY POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

W ŻADNYM PRZYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY, JEJ PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH, ZALEŻNYCH I, W STOSOWNYCH PRZYPADKACH, JEJ I ICH LICENCJODAWCÓW WYNIKAJĄCA Z, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO W ZWIĄZKU Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI, GRĄ, DOKUMENTACJĄ LUB USŁUGAMI, W TYM JAKAKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE, STRATY LUB URAZY, NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ PIĘĆDZIESIĘCIU DOLARÓW AMERYKAŃSKICH (50 $). OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI OKREŚLONE W TEJ SEKCJI OBOWIĄZUJE W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO.

Użytkownik zgadza się zrekompensować (termin prawny często stosowany w takiej sytuacji to „zagwarantować rekompensatę”) Firmie, jej partnerom, podmiotom stowarzyszonym, podmiotom zależnym, wykonawcom, licencjodawcom, członkom władz Firmy, członkom zarządu, pracownikom („Zabezpieczone strony”) oraz bronić, chronić, zabezpieczać i zwolnić Zabezpieczone strony z odpowiedzialności w przypadku wszelkich roszczeń, postępowań sądowych, szkód, strat, zobowiązań i wydatków (w tym honoraria prawników o racjonalnej wysokości) wynikającymi bezpośrednio lub pośrednio z lub w związku z działaniami Użytkownika albo zaniechaniami obejmującymi: (A) korzystanie lub nieprawidłowe korzystanie z Gry, Dokumentacji lub Usług, (B) naruszenie przez Użytkownika jakichkolwiek postanowień niniejszych Warunków. Firma zastrzega sobie prawo do przejęcia wyłącznej obrony i kontroli we wszystkich sprawach związanych z przejęciem odpowiedzialności przez Użytkownika.

9. Okres i wypowiedzenie

Niniejsze Warunki obowiązują, o ile nie zostaną wypowiedziane przez Użytkownika lub Firmę. Firma i Użytkownik mogą wypowiedzieć Licencję lub zakończyć dostęp Użytkownika do Gry, Dokumentacji lub Usług w dowolnym momencie z dowolnego powodu lub bez powodu i bez uprzedniego powiadomienia. Wypowiedzenie przez Firmę wchodzi w życie natychmiast po wypowiedzeniu lub usunięciu Konta Użytkownika. Niniejsza Umowa i każda licencja udzielona Użytkownikowi przez Firmę jest wypowiadana natychmiast po usunięciu przez Użytkownika Oprogramowania gry. Z wyjątkiem przypadków wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa lub dozwolonych przez naszą Politykę zwrotu środków pieniężnych, Firma nie dokona zwrotu pieniędzy za zakup Gry lub jakiejkolwiek możliwej do pobrania zawartości lub jakichkolwiek innych przedmiotów utraconych w wyniku takiego wypowiedzenia, dobrowolnie lub pod przymusem, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Firma nie jest odpowiedzialna za zapewnienie zwrotu środków pieniężnych z jakiegokolwiek powodu, nawet jeśli Użytkownik wypowie niniejsze Warunki. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za każdy problem, który może się pojawić w wyniku podania przez niego niedokładnych informacji podczas rejestracji Konta. Ponadto Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Firma zastrzega sobie prawo do zamknięcia Konta Użytkownika, jeśli podane przez niego informacje są niedokładne lub nieaktualne.

Sekcje 2 (Zmiany, aktualizacje i poprawki), 3 (Niedozwolone wykorzystanie), 5 (Własność), 6 (Treści tworzone przez Gracza), 7 (Oświadczenia), 8 (Ograniczenie odpowiedzialności, przejęcie odpowiedzialności), 9 (Okres i wypowiedzenie), 11 (Rozpatrywanie skarg i rozwiązywanie sporów; Postanowienia dotyczące arbitrażu), 12 (Niewystarczalność odszkodowania) 13 (Prawo właściwe i spory), 14 (Zrzeczenie się prawa do pozwu zbiorowego) 16 (Polityka zwrotu środków pieniężnych) 17 (Inne zasady) i 18 (Różne) będą obowiązywać nawet po wypowiedzeniu niniejszych Warunków.

10. Przeniesienie warunków

Przeniesienie Licencji na uzyskiwanie dostępu i korzystanie z Gry może nastąpić tylko zgodnie z postanowieniami niniejszych Warunków.

11. Rozpatrywanie skarg i rozwiązywanie sporów; Postanowienia dotyczące arbitrażu

a) W przypadku powstania sporu pomiędzy Użytkownikiem a Firmą naszym celem jest zapewnienie neutralnych i racjonalnych pod względem kosztów środków szybkiego rozwiązania sporu. Przed podjęciem jakiegokolwiek formalnego działania Użytkownik zgadza się najpierw skontaktować się z nami w formie pisemnej i podać opis sporu, załączyć wszystkie istotne dokumenty i przedstawić proponowane przez siebie rozwiązanie sporu. Jeśli nie będziemy mogli rozwiązać sporu w ciągu trzydziestu (30) dni od powiadomienia nas o nim przez Użytkownika, Użytkownik zgadza się przekazać spór do wiążącego arbitrażu lub do sądu rozstrzygającego w trybie uproszczonym, zgodnie z postanowieniami niniejszej Sekcji. Spór należy przekazać do: KRAFTON, Inc., Attn. Legal department, 28~35F, 231, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seul, Republika Korei.

b) Z zastrzeżeniem powyższej podsekcji (a), (i) jeśli Użytkownik mieszka w Stanach Zjednoczonych, wszelkie spory wynikające z lub w związku z niniejszą Umową będą rozstrzygane na drodze arbitrażu w San Ramon w Kalifornii. Arbitraż będzie prowadzony przez JAMS (lub podobną organizację będącą jej następcą). Podejmując decyzję, arbiter będzie przestrzegał obowiązującego prawa federalnego i prawa stanowego stanu Kalifornia. (ii) Jeśli Użytkownik mieszka w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Wielkiej Brytanii, niniejsza Umowa podlega i jest interpretowana zgodnie z przepisami prawa Holandii, a wszelkie spory wynikające z lub w związku z niniejszą Umową są ostatecznie rozstrzygane przez Międzynarodową Izbę Handlową („ICC”), a jej decyzje uznaje się za włączone do niniejszej klauzuli przez odniesienie. Miejscem prawnym postępowania arbitrażowego będzie Amsterdam w Holandii. Językiem postępowania arbitrażowego będzie język angielski. (iii) Jeśli Użytkownik mieszka w jakimkolwiek innym miejscu, Użytkownik i Firma zgadzają się, że wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub z nią związane będą ostatecznie rozstrzygane w drodze arbitrażu przez Koreańską Radę Arbitrażu Handlowego zgodnie z Międzynarodowymi Zasadami Arbitrażu Koreańskiej Rady Arbitrażu Handlowego. Liczba arbitrów wynosi jeden. Siedzibą lub miejscem prawnym postępowania arbitrażowego będzie Seul w Republice Korei. Językiem postępowania arbitrażowego będzie język angielski. Niezależnie od miejsca zamieszkania wymienionego w powyższych punktach (i)-(iii) w każdym działaniu lub procesie w celu wyegzekwowania jakiegokolwiek prawa lub środka prawnego na mocy niniejszej Umowy, w celu interpretacji jakichkolwiek postanowień niniejszej Umowy lub w celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy stronami niniejszej Umowy, strona wygrywająca będzie miała prawo do odzyskania poniesionych kosztów, w tym uzasadnionych opłat i honorariów związanych z pracą prawników. ARBITRAŻ INDYWIDUALNY OZNACZA, ŻE UŻYTKOWNIK NIE MA I ZRZEKA SIĘ PRAWA DO ROZSTRZYGANIA SWOICH ROSZCZEŃ PRZEZ SĘDZIEGO LUB ŁAWĘ PRZYSIĘGŁYCH ORAZ NIE MOŻE UCZESTNICZYĆ W POZWACH ZBIOROWYCH JAKO SKONSOLIDOWANE CIAŁO LUB REPREZENTOWAĆ WIĘKSZEJ ZBIOROWOŚCI. Inne prawa przysługujące Użytkownikowi lub Firmie w sądzie w innym przypadku nie są dostępne lub są ograniczone w postępowaniu arbitrażowym, w tym prawo do ujawnienia dowodów i prawo do odwołania. Jeśli powstanie spór pomiędzy Firmą a Użytkownikiem, Firma będzie sumiennie wykazywać środki podjęte wobec Użytkownika, w tym ograniczenia użytkowania, i zastosuje się do każdej decyzji arbitrażowej.

c) Firma może według własnego uznania zadecydować, czy i w jakim zakresie egzekwować dowolne z przysługujących jej praw lub podjąć działania wyszczególnione w niniejszych Warunkach, ale nie ma takiego obowiązku.

d) Niniejsze postanowienie, że spory będą rozwiązywane na drodze arbitrażu, ma na celu objęcie wszystkich sporów lub roszczeń wynikających ze stosunków pomiędzy Użytkownikiem a Firmą oraz jej odpowiednimi podmiotami zależnymi, stowarzyszonymi, poprzednikami mającymi udziały, następcami, licencjodawcami i cesjonariuszami, które wynikają z lub w związku z Grą, Dokumentacją lub Usługami (niezależnie od tego, czy wynikają z umowy, wykroczenia, statutu, oszustwa, nieprawidłowej interpretacji, czy innych przepisów prawa lub im równoważnych).

12. Niewystarczalność odszkodowania

Bez uszczerbku dla żadnych innych praw lub możliwości dochodzenia roszczeń, które mogą przysługiwać Firmie, Użytkownik uznaje i zgadza się, że rekompensata jedynie w postaci odszkodowania nie będzie stanowić wystarczającego zadośćuczynienia za jakiekolwiek naruszenie niniejszych Warunków przez Użytkownika, ponieważ Firma może ponieść nieodwracalne straty, jeśli Użytkownik naruszy niniejsze Warunki. Zgodnie z tymi postanowieniami Użytkownik zgadza się, że Firma i, w stosownych przypadkach, jej licencjodawcy są upoważnieni do ubiegania się o zadośćuczynienie w formie nakazu sądowego, określonych świadczeń lub dowolnego innego zadośćuczynienia poza innymi rodzajami zadośćuczynienia przysługującymi jej na mocy obowiązującego prawa. W celu uniknięcia wątpliwości, Firma i, w stosownych przypadkach, jej licencjodawcy, mają prawo do wystąpienia o nakaz sądowy, określonych świadczeń lub dowolnego innego zadośćuczynienia bez konieczności ustanowienia zastawu, innej kaucji lub dowodu poniesienia strat.

13. Prawo właściwe i spory

W przypadku powstania sporu pomiędzy Użytkownikiem a Firmą naszym celem jest zapewnienie neutralnych i racjonalnych pod względem kosztów środków szybkiego rozwiązania sporu. (i) Jeśli Użytkownik mieszka w Stanach Zjednoczonych, niniejsze Warunki są interpretowane zgodnie z i podlegają wykładni przepisów prawa stanu Kalifornia; sądy stanu Kalifornia mają wyłączną jurysdykcję w zakresie wszelkich celów związanych z niniejszą Umową, a miejscem rozstrzygania wszelkich powództw wniesionych na podstawie niniejszej Umowy jest wyłącznie hrabstwo Contra Costa. (ii) Jeśli Użytkownik mieszka w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Wielkiej Brytanii, niniejsze Warunki są interpretowane zgodnie z i podlegają wykładni przepisów prawa Holandii. (iii) Jeśli Użytkownik mieszka w jakimkolwiek innym miejscu, niniejsze Warunki są interpretowane zgodnie z i podlegają wykładni przepisów prawa Republiki Korei, a wszystkie postępowania sądowe związane z niniejszymi Warunkami podlegają jurysdykcji sądów w Korei zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, takimi jak Kodeks postępowania cywilnego. W przypadku korzystania z Gry poza tymi lokalizacjami mogą obowiązywać inne prawa. W takim przypadku obowiązujące lokalnie przepisy prawa będą miały wpływ na niniejsze Warunki w zakresie wymaganym przez daną jurysdykcję, a niniejsze Warunki są interpretowane w taki sposób, by ich warunki obowiązywały w największym możliwym zakresie. Użytkownik musi przestrzegać wszystkich miejscowych przepisów prawa w zakresie ich obowiązywania.

14. Zrzeczenie się prawa do pozwu zbiorowego

Zgodnie z powyższymi postanowieniami dotyczącymi arbitrażu Użytkownik zgadza się nie brać udziału między innymi w postępowaniu zbiorowym lub reprezentacyjnym, w ogólnym postępowaniu prywatnego pełnomocnika lub w arbitrażu zbiorowym związanym z Grą, Dokumentacją, Usługami lub niniejszymi Warunkami. Użytkownik zgadza się również nie próbować łączyć żadnych działań lub arbitrażu związanych z Grą, Dokumentacją, Usługami lub niniejszymi Warunkami z innymi działaniami lub arbitrażem bez zgody wszystkich stron niniejszych Warunków oraz wszystkich innych działań lub arbitrażu.

15. Informacja o prawach autorskich

Jeśli Użytkownik sądzi, że jakiekolwiek materiały Firmy lub z firmowych witryn internetowych naruszają dzieło Użytkownika chronione prawem autorskim, może przesłać zawiadomienie o naruszeniu prawa autorskiego do wyznaczonego przedstawiciela Firmy, jak określono poniżej. Ponadto, aby powiadomienie stało się skuteczne, Użytkownik musi dołączyć następujące informacje:

a) dane wystarczające do zidentyfikowania dzieła, które rzekomo zostało naruszone,

b) Twoje dane kontaktowe, w tym adres i adres e-mail;

c) oświadczenie, że Użytkownik w dobrej wierze uważa, że sprawa nie dotyczy dzieła autoryzowanego przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawo,

d) oświadczenie, pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych oświadczeń, że informacje w powiadomieniu są dokładne i że Użytkownik jest upoważniony do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa do dzieła, które rzekomo zostało naruszone,

e) podpis fizyczny lub elektroniczny Użytkownika.

Dane kontaktowe wyznaczonego przedstawiciela Firmy są następujące:

KRAFTON, Inc.

Attn: Legal Affair Department Agent

28~35F, 231, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seul, Republika Korei

E-mail: privacy@krafton.com

16. Polityka zwrotu środków pieniężnych

Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszych Warunkach każda sprzedaż płatnych treści związanych z Grą, Dokumentacją lub Usługami, w tym przedmiotów w grze, jest ostateczna, a Firma nie ma obowiązku zwrotu środków pieniężnych za sprzedaż płatnych treści poza sytuacjami wymaganymi przez obowiązujące przepisy prawa i dozwolonymi przez politykę zwrotu środków pieniężnych platformy strony trzeciej. Wnioski o zwrot środków pieniężnych za płatne treści należy kierować bezpośrednio do platformy strony trzeciej zgodnie z polityką zwrotu środków pieniężnych tego podmiotu. W przypadku wniosku strony trzeciej Firma przeanalizuje i przetworzy wniosek Użytkownika dotyczący zwrotu środków pieniężnych zgodnie z obowiązującymi przepisami i polityką zwrotu środków pieniężnych strony trzeciej. W przypadku wypowiedzenia spowodowanego naruszeniem przez Użytkownika niniejszych Warunków lub Zasad postępowania Użytkownik nie jest upoważniony do żadnego zwrotu środków pieniężnych.

17. Inne zasady

a) Firma może stosować Politykę prywatności, Zasady postępowania i inne zasady w celu uwzględnienia określonych szczegółów, które nie są objęte niniejszymi Warunkami, aby chronić interesy Użytkownika oraz utrzymywać porządek w Grze, Dokumentacji i Usługach.

b) Akceptując niniejsze Warunki, Użytkownik zgadza się również na przestrzeganie warunków przedstawionych w Zasadach postępowania (które znajdują się na stronie https://sds.com/tcp-roc-pl).

c) Naruszenie Zasad postępowania może skutkować wypowiedzeniem Licencji udzielonej Użytkownikowi, Konta lub utratą dostępu do Gry, Dokumentacji lub Usług.

d) Użytkownik musi być pełnoletni (tj. być w wieku, w którym na mocy prawa obowiązującego w danym miejscu można udzielać zgody), aby grać w Grę. Jeśli Użytkownik jest niepełnoletni, jego rodzic lub opiekun prawny musi się wraz z nim zapoznać z niniejszymi Warunkami i wyrazić na nie zgodę.

18. Różne

Niniejsze Warunki stanowią całość porozumienia i umowy pomiędzy Firmą a Użytkownikiem w odniesieniu do Gry, Dokumentacji i Usług i zastępują wszystkie wcześniejsze i obecne porozumienia, ustalenia, okoliczności lub warunki, wyraźne albo dorozumiane, pisemne lub ustne, pomiędzy Firmą a Użytkownikiem w odniesieniu do Gry, Dokumentacji i Usług. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane za niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, takie postanowienie zostanie zmienione tylko w zakresie niezbędnym do uczynienia go wykonalnym, a pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostaną w pełnej mocy. Brak wdrożenia przez Firmę któregokolwiek z praw lub postanowień niniejszego dokumentu nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się takiego prawa lub postanowienia. Każde zrzeczenie się takiego prawa lub odstąpienie od postanowienia będzie skuteczne tylko w formie pisemnej podpisanej przez Firmę.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Warunków lub zawartej w nich Licencji można skontaktować się z Firmą pod adresem 28~35F, 231, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seul, Republika Korei lub wysyłając e-mail na adres privacy@krafton.com. Attn. Legal Department.

Niniejsze Warunki świadczenia usługi zostały przetłumaczone na inne języki dla wygody graczy. W przypadku rozbieżności między wersją angielską a innymi wersjami, wersja angielska będzie rozstrzygająca. Jednakże dla graczy z Korei charakter nadrzędny ma koreańska wersja Warunków świadczenia usługi.